Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden en verwerkersovereenkomst van WebwinkelKeur zijn te downloaden in PDF-formaat. Kun je het bestand niet openen? Download dan eerst Adobe reader. Vragen over onze algemene voorwaarden? Contact opnemen kan via onze contactpagina.

 

Download de algemene voorwaarden van WebwinkelKeur

Download de verwerkersovereenkomst

 

 

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

 1. WebwinkelKeur: de organisatie welke verantwoordelijk is voor het beheer van het WebwinkelKeur keurmerk.
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en afnemer van een product of dienst die een lid via zijn webwinkel aanbiedt.
 3. (aspirant) Lid / leden: het (onderdeel van het) bedrijf met lidmaatschap van WebwinkelKeur welke producten en/of diensten aanbiedt richting consument gebruikmakend van het internet.
 4. Aspirant lidmaatschap: het lidmaatschap gedurende de eerste 4 maanden na aan melding en goedkeuring van een webwinkel.
 5. Aanvrager: de natuurlijke – of rechtspersoon tevens eigenaar van de betreffende webwinkel die een aanvraag tot lidmaatschap bij WebwinkelKeur indient.
 6. Partners: de partij waarmee WebwinkelKeur actief een samenwerking mee voert en weergegeven wordt op het partneroverzicht op de website van WebwinkelKeur.
 7. Webwinkel: de webwinkel van het lid c.q. aanvrager.
 8. WebwinkelKeur keurmerk: Het keurmerk welk een lid mag gaan voeren zodra de aanvraag voor het keurmerk door WebwinkelKeur goedgekeurd is.
 9. Dashboard: het persoonlijk inloggedeelte op de website van WebwinkelKeur waarin een aanvrager en/of lid alle zaken kan beheren, aanvragen en/of wijzigen.
 10. Keuring: de (juridische) toelatingsscan welke door WebwinkelKeur wordt uitgevoerd voor de toelating van een nieuwe webwinkel.
 11. Lidmaatschap/Hoofdovereenkomst: de overeenkomst tussen een lid en WebwinkelKeur welke ingaat na goedkeuring van 1 of meerdere webwinkels van het lid.
 12. Gedragscode: Aanvullende voorwaarden voor het lid welke integraal onderdeel zijn van deze voorwaarden en beschikbaar op de website van WebwinkelKeur.
 13. Algemene Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden
 14. Verwerkersovereenkomst: het deel van de overeenkomst tussen (aspirant) leden en WebwinkelKeur waarin specifieke bepalingen zijn openomen en aanzien van de gegevensverwerking, voor zover het (aspirant) lid als verwerkingsverantwoordelijke kan worden gekwalificeerd.
 15. Website: de website van WebwinkelKeur, toegankelijk via: webwinkelkeur.nl.
 16. Sub-verwerker: Een partij die in opdracht van WebwinkelKeur persoonsgegevens verwerkt op basis van de hoofdovereenkomst, is ‘sub-verwerker’.

Artikel 2: Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, diensten alsmede op alle rechtsverhoudingen tussen WebwinkelKeur en haar aanvragers, leden en/of partners.
 2. Eventuele Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van aanvragers, leden en/ of partners worden door WebwinkelKeur uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook geschreven voor de medewerkers van WebwinkelKeur en haar directie.
 4. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten waarvoor WebwinkelKeur voor de uitvoering daarvan derden dient te betrekken.
 5. Het door een lid en/of partner zonder commentaar aanvaarden en behouden van een overeenkomst waarop naar deze Algemene Voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing van deze voorwaarden.
 6. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 7. Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
 8. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
 9. Indien WebwinkelKeur niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, dan heeft dit niet tot gevolg dat deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat zij het recht verliest om in andere gevallen de stipte naleving van deze Algemene voorwaarden te verlangen.
 10. WebwinkelKeur is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden en haar Gedragscode te wijzigen of aan te vullen. Gewijzigde voorwaarden of Gedragscode worden tijdig op de website gepubliceerd.
 11. Wijzigingen die noodzakelijk zijn in verband met de (wettelijke) regels, beleid, voor schriften, technologie etc. kunnen te allen tijde door WebwinkelKeur doorgevoerd worden. Dergelijke wijzigingen zijn nodig om optimaal de diensten te leveren.
 12. Aanvragers, leden en partners verklaren zich te houden aan de geldende Gedragscode en alle bepalingen welke hierin zijn opgenomen.

Artikel 3 Aanvraag WebwinkelKeur

 1. Een aanvraag voor een lidmaatschap geschiedt middels het aanmeldformulier op de website van WebwinkelKeur.
 2. De aanvrager dient alle gegevens, materialen en informatie, waarvan WebwinkelKeur aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de aanvrager c.q. lid redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de aanvraag en/of goede uitvoering van de keuring tijdig en juist aan WebwinkelKeur te verstrekken.
 3. Indien de aanvrager een webwinkel aanmeldt, stemt hij ermee in dat de webwinkel gekeurd wordt zoals bedoeld in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden en de Gedragscode.
 4. Indien de aanvrager benodigde of gevraagde gegevens, materialen of informatie niet, niet tijdig of niet juist aan WebwinkelKeur verstrekt, dan heeft WebwinkelKeur het recht de uitvoering van de aanmelding op te schorten.
 5. Aanvrager staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door of namens hem aan WebwinkelKeur verstrekt gegevens, materialen of informatie.
 6. Aanvrager c.q. lid draagt er zorg voor dat verstrekte gegevens, materialen of informatie vrij zijn van auteursrechten of andere eigendomsrechten. WebwinkelKeur is te nimmer aansprakelijk voor materialen die niet vrij zijn van auteursrechten.
 7. De aanvrager is zelf verantwoordelijk om zich op de hoogte te stellen van de richtlijnen, Gedragscode, beleid etc. die aan een webwinkel worden gesteld.
 8. WebwinkelKeur is gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, een aanvraag te weigeren.
 9. Indien een aanvraag in strijd is met (wettelijke) regels, beleid, richtlijnen, technologie etc. dan is WebwinkelKeur gerechtigd de aanvraag te weigeren.
 10. Alle gegevens, documenten, adviezen, materialen en bescheiden maken deel uit van een aanvraag, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 11. WebwinkelKeur neemt geen aanvragen in behandeling indien de aangeboden diensten/producten en/of webwinkel:
  • een discriminerende, pornografische, beledigende of en bedreigende lading hebben;
  • in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden;
  • illegaal en onrechtmatig zijn en waarvan de handel is verboden;
  • een inbreuk maken op intellectueel eigendomsrechten van derden;
  • in strijd zijn met wet- en regelgeving.

Artikel 4 Keuring

 1. Alvorens een lid het WebwinkelKeur mag gebruiken wordt de aangemelde webwinkel door WebwinkelKeur gekeurd.
 2. De aanvrager is zelf verantwoordelijk om zich, alvorens hij een webwinkel aanmeldt, op de hoogte te stellen van de richtlijnen, Gedragscode, beleid etc. die aan een web winkel worden gesteld.
 3. De aanvrager verleent zijn medewerking aan de keuring van een aanvraag. Indien de aanvrager geen (volledige) medewerking verleend zal WebwinkelKeur niet overgaan tot keuring van de webwinkel. De webwinkel wordt dan automatisch afgekeurd.
 4. Keuring van de webwinkel geschiedt bij voorkeur binnen 2 werkdagen nadat het lid alle gevraagde informatie, materialen, bescheiden etc. aan WebwinkelKeur verstrekt heeft.
 5. De in lid 4 genoemde termijn is indicatief. Indien de keuring niet binnen de in lid 4 genoemde termijn geschiedt, is WebwinkelKeur niet aansprakelijk of schadeplichtig.
 6. Het resultaat van de (her)keuring ontvangt de aanvrager per e-mail.
 7. Bij een eventuele afkeuring zal WebwinkelKeur trachten zo nauwkeurig, als redelijkerwijs van haar verwacht kan worden, de redenen en eventuele verbeter punten kenbaar te maken.
 8. Over een eventuele afkeuring is WebwinkelKeur niet verplicht om daarover verder te corresponderen.
 9. Indien een webwinkel gedurende een keuring wordt afgekeurd dient het lid de betreffende webwinkel aan te passen. Na aanpassing kan het lid WebwinkelKeur verzoeken om een herkeuring.
 10. Een herkeuring kan aangevraagd worden door de aanvrager via het dashboard of door gebruik van de mogelijkheid die geboden wordt in de e-mail om een herkeu ring aan te vragen.
 11. Indien aanvrager besluit de keuring te annuleren, bijvoorbeeld door niet binnen 14 dagen actie te ondernemen op de e-mail over de herkeuring, dan worden certificeringskosten in rekening gebracht.
 12. WebwinkelKeur is te allen tijde gerechtigd de eisen van een keuring aan te passen.

Artikel 5 Totstandkoming lidmaatschap

 1. Een lidmaatschap komt pas tot stand op het moment dat een vraag en de webwinkel is goedgekeurd door WebwinkelKeur.
 2. Na goedkeuring van een webwinkel is er de eerste 4 maanden sprake van een aspirant lidmaatschap. Indien het lid zich gedurende deze periode houdt aan de Algemene Voorwaarden, de Gedragscode en er geen klachten zijn over het lid dan wordt het lidmaatschap omgezet naar een volwaardig lidmaatschap.
 3. Bij een aspirant lidmaatschap wordt door WebwinkelKeur duidelijk vermeld dat het gaat om een webwinkel die relatief nieuw is.
 4. Gedurende het aspirant lidmaatschap is het lid gerechtigd om het WebwinkelKeur te voeren.
 5. WebwinkelKeur heeft te allen tijde het recht, zonder opgaaf van redenen, een (aspirant) lidmaatschap te weigeren ook nadat een webwinkel goedgekeurd is.
 6. Zolang de aanvrager c.q. lid een factuur niet betaalt komt het (aspirant) lidmaat schap niet tot stand zolang deze niet voldaan is. WebwinkelKeur heeft het recht de totstandkoming van het (aspirant) lidmaatschap op te schorten totdat zij de betaling van de aanvrager c.q. lid daadwerkelijk ontvangen heeft.
 7. Het lid is gerechtigd om het WebwinkelKeur te gebruiken enkel en alleen voor de webwinkel (URL) die het lid bij de aanmelding heeft.

Artikel 6 Eisen webwinkel

 1. Gelet op de aard van de diensten die WebwinkelKeur biedt is zij te allen tijde gerechtigd de eisen die gesteld worden aan een webwinkel te wijzigen.
 2. Wijzigingen worden schriftelijk via e-mail aan aanvragers en/of leden mede gedeeld.
 3. Wijzingen in een webwinkel dienen door de leden binnen 2 maanden doorgevoerd te worden.
 4. WebwinkelKeur is gerechtigd om (steekproefsgewijs) te controleren of webwinkels voldoen aan de door haar gestelde eisen. Leden stemmen ermee in dat dergelijke controles worden uitgevoerd.
 5. Indien gedurende een controle blijkt dat een webwinkel niet voldoet aan de door WebwinkelKeur gestelde eisen en/of Gedragscode dan zal zij het betreffen de lid hierover per email informeren. Daarbij wordt het lid een redelijke termijn geboden om de webwinkel te verbeteren. Indien het lid de betreffende webwinkel niet juist, volledig of tijdig aanpast dan is WebwinkelKeur gerechtigd het lidmaatschap, zonder enige restitutie en zonder daarbij schadeplichtig te zijn, te beëindigen.

Artikel 7 Verplichtingen leden

 1. Wijzigingen in contact- en bedrijfsgegevens dienen door leden zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden mede gedeeld aan WebwinkelKeur.
 2. Leden zijn zelf verantwoordelijk om zich op de hoogte te stellen van de wettelijke regels, richtlijnen, beleid etc.
 3. Alle leden dienen er op toe te zien dat hun producten en/of diensten en hun webwinkel voldoen aan de eisen zoals gesteld door WebwinkelKeur, haar Algemene Voorwaarden en haar Gedragscode. Indien een lid hieraan niet voldoet heeft WebwinkelKeur het recht om het lidmaatschap, zonder schadeplichtig te zijn, te beëindigen.
 4. Indien een lid wijzigingen aanbrengt op belangrijke pagina’s van haar webwinkel of andere structurele wijzigingen aanbrengt in haar webwinkel dient zij dit schriftelijk te melden bij WebwinkelKeur.

Artikel 8 Persoons- en bedrijfsgegevens

 1. Alle leden en partners stemmen in met de vermelding van hun bedrijfsgegevens ter publicatie op de website van WebwinkelKeur.
 2. Leden stemmen in met de vermelding en deling van hun bedrijfsgegevens ter publicatie en verwerking op partnersites zoals deze te vinden zijn op de website van WebwinkelKeur.

Artikel 9 Doel van WebwinkelKeur

 1. WebwinkelKeur heeft als doel gesteld de aangesloten webwinkels als betrouwbaar te beoordelen en hierover te informeren, dit is altijd op basis van de gerechtvaardigde belangen voor de bescherming van de consument. In dit kader worden 5 hoofdprocessen onderscheiden:
  • het uitvoeren van webwinkelkeuringen met als basis de Europese wetgeving;
  • het bijhouden van een register waarin alle gekeurde webwinkels opgenomen zijn voor het beheer van WebwinkelKeur;
  • het verzamelen, publiceren en modereren van klantbeoordelingen over de webwinkels;
  • het bemiddelen en documenteren bij geschillen tussen de webwinkel en de consument;
  • het informeren over diverse belangrijke aspecten binnen de e-commerce.

Artikel 10 (onrechtmatig) Gebruik van het WebwinkelKeur

 1. Zolang een webwinkel niet door WebwinkelKeur goedgekeurd is, is de aanvrager niet gerechtigd om het WebwinkelKeur te voeren.
 2. Indien een lidmaatschap wordt beëindigd door het lid zelf of door WebwinkelKeur dient het lid de vermelding van het WebwinkelKeur te verwijderen in de webwinkel.
 3. Indien webwinkels van leden gedurende het lidmaatschap niet voldoen aan de gestelde eisen en/of Gedragscode is WebwinkelKeur gerechtigd te eisen dat de webwinkel het WebwinkelKeur (tijdelijk) verwijderd.
 4. Het verwijderen van het WebwinkelKeur moet zo snel mogelijk, doch uiterlijk plaatsvinden binnen 7 dagen nadat het lidmaatschap is beëindigd of door WebwinkelKeur geëist is het WebwinkelKeur (tijdelijk) te verwijderen.
 5. Bij het onrechtmatige gebruik van het WebwinkelKeur behoudt WebwinkelKeur het recht, om na waarschuwing en verzoek tot verwijdering, een boete op te leggen. Tevens wordt bij het negeren van verwijdering het misbruik bij de overheid gemeld.
 6. WebwinkelKeur is tevens gerechtigd om bij misbruik en/of onrechtmatig gebruik van het WebwinkelKeur dit te publiceren op hun website, andere kanalen zoals social media en/of websites van derden.

Artikel 11 Klachten

 1. Bij eventuele klachten of geschillen over de webwinkels van leden dient de klant deze in te dienen bij het betreffende lid. Dit is uitsluitend een zaak tussen de klant en het lid. Indien de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost door een lid zal WebwinkelKeur zich inspannen dat de klacht naar tevredenheid wordt op gelost. WebwinkelKeur heeft ten aanzien hiervan een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.
 2. De inspanningsverplichting zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel is alleen van toepassing indien de klacht of het geschil zich niet meer dan zes maanden heeft voorgedaan voor het moment van melding bij WebwinkelKeur.
 3. Consumenten dienen bij voorkeur schriftelijk met het betreffende lid te communiceren. Alle correspondentie dient de consument te bewaren voor de eventuele in te schakelen geschillencommissie.
 4. Bij het niet tot een oplossing komen met het lid kan de consument een beroep doen op de geschillencommissie. Geschillen worden door de geschillencommissie alleen behandeld indien overeenstemming met het lid niet mogelijk is. De consument dient hiervoor het geschilformulier op website in te vullen en te versturen.
 5. Indien de consument een geldig beroep doet op de geschillencommissie verleend het lid hieraan zijn medewerking.
 6. Door een lidmaatschap aan te gaan bij WebwinkelKeur gaat het lid volledig en onvoorwaardelijk akkoord met het procesreglement van de geschillencommissie.
 7. De geschillencommissie behandeld een geschil zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel aan de hand van haar procesreglement en beslist door bindend advies als bedoeld in artikel 7:900 lid van het Burgerlijk Wetboek. De beslissing van de geschillencommissie is bindend voor de partijen. Als de beslissing van de geschillencommissie niet (tijdig) wordt nageleefd kan de begunstigde partij nakoming vorderen bij de overheidsrechter. De overheidsrechter kan de veroordeelde partij alleen bevrijden van zijn gebondenheid aan de beslissing van de geschillencommissie als de beslissing in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.
 8. Indien naast deze Algemene Voorwaarden tevens aanvullende voorwaarden van toepassing zijn, kan de consument zich, indien sprake is van tegenstrijdige (algemene) voorwaarden, steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem/ haar het meest gunstig is.
 9. WebwinkelKeur kan nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor het handelen van haar leden. Het risico voor de aankoop ligt geheel bij de consument.
 10. WebwinkelKeur bemiddelt wanneer er problemen ontstaan tussen consument en een lid. Echter berust bij WebwinkelKeur slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Klachten over de leden dient de consument per e-mail bij WebwinkelKeur in te dienen.
 11. Klachten over WebwinkelKeur dienen schriftelijk per e-mail ingediend te worden. Een klacht dient binnen 5 dagen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt bij WebwinkelKeur. Een klacht schort de betalingsverplichtingen of de overige verplichtingen niet op, tenzij WebwinkelKeur schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat de klacht gegrond is.
 12. Indien een klacht over WebwinkelKeur terecht is, heeft WebwinkelKeur de keuze tussen aanpassing van de factuur, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van haar diensten, dan wel het geheel of gedeeltelijk opnieuw uitvoeren van de overeenkomst c.q. diensten.
 13. Indien WebwinkelKeur over een lid, haar diensten en/of producten (meerdere) klachten ontvangt is WebwinkelKeur, zonder recht op enige restitutie, gerechtigd het lidmaatschap te beëindigen.

Artikel 12 Betaling, facturatie en incassokosten

 1. Facturering van het lidmaatschap vindt vooraf, per kwartaal of per jaar, plaats.
 2. Na goedkeuring ontvangt het lid een factuur voor de gekozen periode.
 3. Indien een lid per kwartaal wenst te betalen wordt een extra toeslag in rekening gebracht.
 4. Facturen worden per e-mail verstuurd, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 5. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van een lid niet op.
 6. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 7. Betaling dient te geschieden door middel van een bankoverschrijving of betaling middels iDEAL.
 8. Bij het uitblijven van betaling van het verschuldigde bedrag binnen de gestelde termijn is het lid in verzuim; hij is vanaf het moment van het in verzuim treden over het opeisbare bedrag rente verschuldigd ter hoogte van de (handel)wettelijke rente, één en ander onverminderd de overige rechten van WebwinkelKeur.
 9. Indien het lid in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening, zowel in als buiten rechte, voor zijn rekening.
 10. Bij het in gebreke blijven op wat voor manier dan ook heeft WebwinkelKeur het recht het lidmaatschap onmiddellijk te beëindigen.
 11. Bij niet tijdige betaling is het lid, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen wettelijke rente, gehouden tot volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijk incassokosten, daaronder inbegrepen de kosten voor een advocaat, deurwaarder en incassobureau.
 12. Het lid is over de incassokosten eveneens de wettelijke (handels)rente verschuldigd.

Artikel 13 Opzegging en beëindiging lidmaatschap

 1. Een lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van 1 kwartaal of 1 jaar, welke tot wederopzegging, telkens stilzwijgend verlengd wordt voor eenzelfde duur.
 2. Beëindigen van het lidmaatschap is te allen tijde mogelijk. Het lidmaatschap kan door het lid schriftelijk per post, e-mail of bij voorkeur via het dashboard worden opgezegd met inachtneming van de in lid 3 bedoelde opzegtermijn.
 3. Opzegging is mogelijk voor het einde van een lopend kwartaal of jaar. Tijdens deze opzegtermijn is het lid gebonden aan alle bepalingen voortvloeiend uit het lidmaatschap.
 4. Beëindigen van het lidmaatschap onttrekt het lid niet aan alle geldende bepalingen voortvloeiend uit het lidmaatschap. Op alle bestellingen geplaatst tijdens het lidmaatschap blijven de voorwaarden en Gedragscode van toepassing.
 5. Beëindiging van het lidmaatschap geeft het lid geen recht op restitutie van (een deel) van reeds gefactureerde bedragen.
 6. Indien een lid niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichtingen die uit het lidmaatschap, deze voorwaarden en de Gedragscode voortvloeien, dan is WebwinkelKeur gerechtigd het lidmaatschap geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder dat zij daarbij schadeplichtig is. Tevens zal zij bij beëindiging van het lidmaatschap geen vergoeding aan het lid restitueren.

Artikel 14 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging

 1. WebwinkelKeur is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of het lidmaatschap te beëindigen indien:
  • De aanvrager, lid en/of partner zijn verplichtingen niet of niet volledig nakomt;
  • WebwinkelKeur kennis heeft genomen van omstandigheden die haar een goede grond geven te vrezen dat de aanvrager, lid en/of partner zijn verplichtingen niet zal/kan nakomen.
 2. Wanneer WebwinkelKeur tot opschorting of beëindiging overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van de schade en kosten die de aanvrager, lid en/of partner daardoor lijdt.
 3. Wordt het lidmaatschap door WebwinkelKeur beëindigd dan zijn haar vorderingen onmiddellijk opeisbaar.
 4. Is sprake van liquidatie, faillissement, surseance van betaling, schuldsanering, beslaglegging, indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeven, of andere omstandigheid waardoor de aanvrager, het lid en/of partner niet langer vrijelijk over zijn eigen vermogen kan beschikken, dan heeft WebwinkelKeur de mogelijkheid terstond en per direct het lidmaatschap op te zeggen, danwel de aanvraag van de aanvrager te annuleren, zonder eniger verplichting tot betaling van schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van WebwinkelKeur zijn in dat geval direct opeisbaar.

Artikel 15 Intellectueel eigendom

 1. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij WebwinkelKeur, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. WebwinkelKeur behoudt zich nadrukkelijk alle rechten van intellectuele eigendom op haar website en WebwinkelKeur.

Artikel 16 Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van WebwinkelKeur is beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden bepaald is.
 2. WebwinkelKeur is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan doordat WebwinkelKeur is uitgegaan van, door of namens de aanvrager, lid en/of partner verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. WebwinkelKeur is nooit aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen in de nakoming door haar leden en/of partners of gebreken aan producten/diensten die worden aangeboden door haar leden en/of partners.
 4. WebwinkelKeur neemt allerlei maatregelen, als redelijkerwijs van haar kan worden verwacht, om de webwinkels van haar leden te controleren, doch zij kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld door consumenten.
 5. WebwinkelKeur is niet aansprakelijk voor de goede werking van haar website.
 6. WebwinkelKeur is alleen voor directe schade aansprakelijk. Onder directe schade wordt verstaan:
  • redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van WebwinkelKeur aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan WebwinkelKeur kan worden toegerekend;
  • redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de (directe) schade;
  • redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover adverteerder aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.
 7. WebwinkelKeur is niet aansprakelijk voor indirecte schade. Hieronder wordt verstaan:
  • gederfde winst;
  • gemiste besparingen;
  • gevolgschade;
  • reputatieschade;
  • teleurgestelde verwachtingen;
  • bedrijfs- of andersoortige stagnaties.
 8. Voor zover WebwinkelKeur aansprakelijk is wegens het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van de overeenkomst is haar aansprakelijk beperkt tot maximaal tweemaal het factuurbedrag van een gekozen periode. In ieder geval is de aansprakelijkheid van WebwinkelKeur beperkt tot het bedrag der uitkering van de verzekeraar in het voorkomende geval.
 9. Elke aansprakelijkheid van WebwinkelKeur vervalt na 1 jaar. Bij gebreke hiervan vervalt ieder recht op schadevergoeding.
 10. WebwinkelKeur is niet aansprakelijk indien sprake is van overmacht.
 11. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van WebwinkelKeur.

Artikel 17 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit het gevolg is van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in de verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop partijen geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor zijn niet in staat zijn hun verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van WebwinkelKeur, haar leveranciers en overige derden daaronder begrepen.
 3. WebwinkelKeur heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhinderen, intreden nadat WebwinkelKeur haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. WebwinkelKeur heeft het recht, gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer dan 6 weken duurt, dan is zowel de aanvrager, het lid of de partner als WebwinkelKeur gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de geleden schade aan de andere partij.
 5. WebwinkelKeur is niet verantwoordelijk voor situaties van overmacht zoals stakingen bij de postdienst of telefoondienst, internetprovider of stroomuitval.

Artikel 18 Verwerking van persoonsgegevens

 1. In het kader van het lidmaatschap verwerkt Webwinkelkeur persoonsgegevens van aanvrager(s), (aspirant) leden en consumenten. Op al deze verwerkingen is het in de verwerkersovereenkomst bepaalde van toepassing. Deze verwerkersovereenkomst maakt deel uit van de overeenkomst tussen het (aspirant) lid en WebwinkelKeur.
 2. Het (aspirant) lid verplicht zich ertoe bij het aangaan van de overeenkomst aan zijn eigen privacyverklaring een bepaling toe te voegen dia aan bezoekers en klanten van zijn webwinkel duidelijk maakt dat zijn e-mailadres, de opgegeven naam en het klantnummer/bestelnummer met WebwinkelKeur zal worden gedeeld met het doel na het afronden van de order een gepersonaliseerde e-mail aan de bezoeker of klant te zenden met een uitnodiging een review achter te laten op de ledenpagina van het (aspirant) lid.
 3. WebwinkelKeur kan ervoor kiezen een standaardbepaling aan het (aspirant) lid ter beschikking te stellen. Het (aspirant) lid verbindt zich er toe deze standaardbepaling (of een bepaling met identieke strekking) over te nemen in zijn privacyverklaring.

Artikel 19 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten, lidmaatschappen, aanvragen, diensten, geschillen en facturen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien een aanvrager, lid of partner gevestigd of woonachtig is in het buitenland.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 3. Alle geschillen tussen WebwinkelKeur en een aanvrager, lid of partner zullen onderling getracht beslecht te worden, alvorens het voorgelegd wordt aan de bevoegde rechter.
 4. Geschillen tussen WebwinkelKeur en een aanvrager, lid of partner waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt zullen uitsluitend voorgelegd worden aan de bevoegde rechter binnen de rechtbank Overijssel, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 5. Partijen hebben het recht het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke arbitrage instituut of mediator.

 

Verwerkersovereenkomst

Versie 2.2, datum: 22 mei 2020

Deze verwerkingsovereenkomst en de subverwerkerspagina (https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/over-webwinkelkeur/algemene-voorwaarden-leden/subverwerkers) waar in dit document op meerdere momenten wordt naar verwezen zijn een aanvulling op de hoofdovereenkomst tussen het (aspirant)lid en WebwinkelKeur. Wanneer je van onze diensten gebruik maakt dien je akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden, verwerkersovereenkomst en de bepalingen op de subverwerkerspagina.

De subverwerkerspagina is een pagina met een overzicht van alle subverwerkers die wij voor het aanbieden van jouw lidmaatschap gebruiken.

Als je bent aangesloten bij WebwinkelKeur, dan beoordelen wij de betrouwbaarheid van je webwinkel. Vervolgens informeren wij met ons oordeel de klanten, bezoekers en anderzijds geïnteresseerden over je betrouwbaarheid.

Om de betrouwbaarheid van je webwinkel te kunnen beoordelen verwerken wij persoonsgegevens die je bij ons aanlevert. In deze verwerkingsovereenkomst is vastgelegd hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die je bij ons aanlevert, deze verwerkersovereenkomst is onderdeel van de hoofdovereenkomst. De hoofdovereenkomst is de overeenkomst op basis waarvan de persoonsgegevens worden verwerkt.

 

Wat verstaan we onder persoonsgegevens?

Alle informatie over een natuurlijk persoon die met die informatie identifi-ceert zou kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan een naam, telefoonnummer, identificatienummer, ip adres of fysieke kenmerken.

 

Wie heeft welke rol?

De consument, medewerker, of bijvoorbeeld medewerker van een leverancier is, de betrokkene. Ieder natuurlijk persoon op wie de te verwerken persoonsgegevens betrekking heeft.

Jij (de webwinkel) is,
de verwerkingsverantwoordelijke. Jij stelt het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vast.

Wij (WebwinkelKeur) zijn,
de verwerker. Wij verwerken persoonsgegevens ten behoeve van de webwinkel.

Onze partners zijn,
sub-verwerker. Partijen die in opdracht van WebwinkelKeur persoonsgegevens ten behoeve van de webwinkel verwerken op basis van de hoofdovereenkomst.

 

Wanneer is deze verwerkersovereenkomst geldig?

Deze verwerkersovereenkomst is een aanvulling op de hoofdovereenkomst tussen de webwinkel en WebwinkelKeur.

Als de hoofdovereenkomst tussen de webwinkel en WebwinkelKeur, inclusief de toepasselijke algemene voorwaarden, al bepalingen bevat ten aanzien van de bescherming en verwerking van persoonsgegevens en/of databeveiliging, vervalt de toepasselijkheid daarvan en komt het in deze verwerkersovereenkomst bepaalde daarvoor in de plaats.

Deze verwerkingsovereenkomst gaat in op het moment van (digitale) ondertekening en duurt voort zolang er persoonsgegevens worden verwerkt op grond van het doel van de hoofdovereenkomst. Ook is deze overeenkomst geldig bij inschrijving voor onze dienst en het akkoord gaan op onze hoofdovereenkomst. In het geval dat de hoofdovereenkomst ten einde komt zullen gegevens worden verwijderd tenzij er een toepasselijke bewaartermijn voor gegevens aanwezig is. Zo’n bewaartermijn kan bijvoorbeeld voortvloeien uit ons doel de betrouwbaarheid van een webwinkel te beoordelen zelfs nadat een hoofdovereenkomst met deze webwinkel ten einde is gekomen. Op verzoek kunnen gegevens dan geanonimiseerd worden.

 

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

En hoe doen wij dat?

De persoonsgegevens welke wij van je ontvangen verwerken wij met het doel om de betrouwbaarheid van je webwinkel te beoordelen en de consument en geïnteresseerden daarover te informeren. In dit kader kunnen we een viertal hoofdprocessen onderscheiden:

 • Een keuring uitvoeren over de webwinkel met als basis de Europese wetgeving.
 • Een register waarin wij alle gekeurde webwinkels opnemen voor het beheer van het keurmerk
 • Wij verzamelen, publiceren en modereren klantbeoordelingen over je webwinkel.
 • We bemiddelen en documenteren bij geschillen tussen jou en je klant.

 

Keurmerk register (hoe jij in ons systeem staat)

 • Om de consument te kunnen informeren of je door ons gecertificeerd bent houden we bij of je winkel is gecontroleerd en of je lidmaatschap nog actief of geldig is.
 • Persoonsgegevens die wij in dit register opslaan zijn: de naam van de contactpersoon, het KVK- nummer, het btw- nummer, het bedrijfsadres, telefoonnummer en het e-mail adres.
 • Deze persoonsgegevens verwerken wij ter uitoefening van de hoofdovereenkomst met jou.
 • Wij vinden het risico van de verwerking van deze persoonsgegevens laag.
 • Correspondentie wordt verzonden via e-mail (partners: SupportBee & Mailchimp). Facturen versturen wij via een boekhoudprogramma (Moneybird). De gegevens bewaren wij op een beveiligde database, de server staat in Nederland.
 • Wij bewaren deze gegevens oneindig. Dat achten wij noodzakelijk vanuit het oogpunt van informatievoorziening aan de consument over de geldigheid van het keurmerk. Op verzoek kunnen wij de persoonsgegevens uit het register anonimiseren.

 

Keurmerk – informatievoorziening

 • Om je te helpen de betrouwbaarheid van je webwinkel te verhogen en up to date te houden met nieuwe wetgeving brengen wij maandelijks een nieuwsbrief uit.
 • Voor het verzenden van de nieuwsbrief verwerken wij de volgende persoonsgegevens: je naam en je e-mailadres.
 • Deze persoonsgegevens verwerken wij ter uitoefening van de hoofdovereenkomst met jou.
 • Wij vinden het risico van de verwerking van deze persoonsgegevens laag.
 • Correspondentie wordt verzonden via e-mail (partner: MailChimp).
 • Wij bewaren deze gegevens voor zolang de aanmelding voor onze nieuwsbrief loopt. Je kunt je in de ontvangen e-mail afmelden voor onze nieuwsbrief.

 

Klantbeoordelingen – de uitnodiging

 • Om de consument te kunnen informeren over de kwaliteit van je webwinkel kan je klanten uitnodigen om een beoordeling over je webwinkel achter te laten. Wij versturen dan namens jou een e-mail naar je klanten en publiceren vervolgens de beoordeling. Dit kan, door middel van instellingen, via ons e-mailadres of een door jou gekozen e-mailadres.
 • Voor het verzenden van de uitnodiging verwerken wij de volgende persoonsgegevens: naam van de consument, e-mailadres en order-nummer. Optioneel kunnen ook het telefoonnummer en bestelde producten verwerkt worden, bijvoorbeeld voor het verzenden van een mobiele uitnodiging en/of het verzamelen van product reviews.
 • Jij bent verplicht je klanten erop te wijzen dat je voor het verzenden van de uitnodigingen persoonsgegevens met ons deelt.
 • Wij vinden het risico van de verwerking van deze persoonsgegevens gemiddeld.
 • Uitnodigingen worden verzonden via e-mail (partner: Mandrill). Deze gegevens bewaren wij op een beveiligde database, de server staat in Nederland. Een veilige backup staat in Zwitserland.
 • Wij bewaren deze gegevens 3 jaar. Dat achten wij noodzakelijk om jouw statistieken te kunnen geven over de verzonden uitnodigingen en om te voorkomen dat een enkele consument meerdere beoordelingen schrijft over je webwinkel. Op deze manier proberen wij je ook te beschermen van beoordelingen door jouw concurrenten.

 

Klantbeoordelingen – de beoordeling

 • De beoordelingen over je webwinkel die afgegeven zijn door je klanten publiceren wij op je ledenpagina. Indien een opmerkelijke of kwetsende review is achtergelaten kan je ons vragen om de review aan te passen of te verwijderen door middel van een moderatieverzoek. Als je dit doet nemen we namens jou in de meeste gevallen contact op met de persoon die de review heeft achtergelaten.
 • Voor het publiceren en beheren van de beoordelingen verwerken wij de volgende persoonsgegevens: beoordelingstekst, naam van de consument, ip adres, e-mailadres. Optioneel kunnen ook het telefoon-nummer en bestelde producten verwerkt worden. Een order-nummer wordt gevraagd maar is niet verplicht.
 • De consument geeft ons toestemming voor het verwerken en publiceren van deze persoonsgegevens bij het afgeven van de beoordeling.
 • Wij vinden het risico van de verwerking van deze persoonsgegevens gemiddeld.
 • Correspondentie wordt verzonden via e-mail (partners: Mandrill & SupportBee). Deze gegevens bewaren wij op een beveiligde database, de server staat in Nederland. Een veilige backup staat in Zwitserland.
 • Wij bewaren deze gegevens voor onbepaalde tijd. Dat achten wij noodzakelijk vanuit het oogpunt van informatievoorziening aan de consument over de betrouwbaarheid van je webwinkel. Op verzoek van de consument kunnen wij de beoordeling verwijderen. De consument is in staat zelf zijn/haar beoordeling aan te passen of te verwijderen.

 

Bemiddelen in geschillen

 • Soms bemiddelen wij tussen jou en je klant. Wij nemen contact op met beide partijen met het doel een gezamenlijke oplossing te bereiken voor het geschil. Lukt dat niet, dan krijgt de consument de keuze het geschil te melden bij een onafhankelijke jurist van DigiDispuut. In dat geval delen wij alle beschikbare informatie van jou en jouw klant met DigiDispuut om een oordeel uit te spreken, alvorens deze informatie wordt gedeeld met DigiDispuut nemen wij hierover contact met jou en jouw klant.
 • Voor geschilbemiddeling verwerken wij de volgende persoonsgegevens: de naam van de contactpersoon, het adres, het telefoonnummer, het e-mailadres, inhoudelijke informatie over de aard van het geschil en de gewenste oplossing van het geschil.
 • Deze persoonsgegevens verwerken wij ter uitoefening van de geschil-bemiddeling in opdracht van de consument. En zover het persoonsgegevens van jou betreft ter uitoefening van de hoofdovereenkomst met jou.
 • Wij vinden het risico van de verwerking van deze persoonsgegevens bovengemiddeld.
 • Correspondentie inclusief eventueel oordeel wordt verzonden via e-mail (partners: SupportBee & Mandrill. In geval van een juridische uitspraak: DigiDispuut). Deze gegevens bewaren wij op een beveiligde database, de server staat in Nederland. Een veilige backup staat in Zwitserland.
 • Wij bewaren deze gegevens oneindig. Dat achten wij noodzakelijk om in de toekomst een oordeel te kunnen geven over de betrouwbaarheid van je webwinkel. Op verzoek kunnen wij de persoonsgegevens anonimiseren.

 

Delen van gegevens

De gegevens die je met ons deelt zijn belangrijk, en dat moeten onze partners ook inzien. Wij delen persoonsgegevens met de partners welke wij genoemd hebben in het voorgaande artikel. Allen verwerken hun data alleen binnen de EU, nemen de nodige stappen voor adequate gegevens bescherming of als ze buiten de EU verwerken dan hebben ze met ons een modelcontract
afgesloten (SCC’s)

Zonder jouw expliciete schriftelijke toestemming mogen wij geen gegevens delen met een partner die de gegevens verwerkt in een land buiten de EU, geen adequate stappen voor gegevens beveiliging nemen of indien partner buiten de EU is gevestigd geen modelcontract heeft afgesloten (SCC’s)

Zo zorgen wij ervoor dat de gegevens ook bij onze partners verwerkt worden op de juiste manier, en het nodige gedaan wordt om deze goed te beveiligen.

 

Beveiligingsmaatregelen

Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die wij verwerken. Om te voorkomen dat een verwerking plaatsvindt die niet past binnen het doel van deze overeenkomst hebben we minimaal de volgende beveiligingsmaatregelen getroffen:

 • Netwerkverbindingen voor onze computersystemen waarmee de gegevensverwerking plaatsvindt zijn via een SSL-encryptie (128 bits) beveiligd.
 • Indien er op afstand een verbinding tot stand wordt gebracht met een computersysteem waarmee gegevensverwerking plaatsvindt dan wordt de toegang beveiligd.
 • De toegang tot de computersystemen waarmee de gegevensverwerking plaatsvindt is beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Wij handhaven een sterk wachtwoordbeleid. Ieder wachtwoord beschikt tenminste over 8 tekens, tenminste 1 letter, tenminste 1 cijfer tenminste 1 symbool en mag niet beschikken over eerder gegeven informatie.
 • Alle computersystemen waarmee de gegevensverwerking plaatsvindt beschikken over een betrouwbare virusscanner die te allen tijde up-to-date is.
 • Mobiele gegevensdragers worden, indien deze worden gebruikt, tegen uitlezen beschermd met behulp van een wachtwoord.
 • Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen op een privé computer.
 • Backups worden standaard voor de termijn van één jaar beschikbaar gehouden. Onze backup-bestanden zijn niet direct uit leesbaar.
 • Al onze medewerkers, stagiairs, freelancers, partners en overige derden worden door ons tot geheimhouding verplicht. Hier wordt alleen vanaf geweken na jouw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming of als de wet ons verplicht om de gegevens te delen.
 • Onbemande gegevensdragers worden opgeslagen in een kluis.
 • Oude en onnodige documenten worden op een nauwkeurige manier vernietigd.

 

Controle door jou

Als je een redelijk vermoeden hebt dat wij niet omgaan met persoonsgegevens zoals vermeld is in deze overeenkomst dan heb je het recht een audit te laten voeren.

Als je een audit wilt laten uitvoeren, dan kondig je dat minimaal 14 dagen van tevoren schriftelijk aan. Past de datum niet in onze planning dan zullen wij een alternatieve datum voorstellen.

De auditor dient lid te zijn van de Norea (beroepsorganisatie van IT-auditors), of dient te voldoen aan dezelfde kwaliteitsstandaarden die de Norea stelt aan haar leden.

De kosten van de auditor en de kosten van medewerkers van ons komen voor jouw rekening.

 

Datalekken

Indien zich toch een beveiligingsincident voordoet, dan melden wij dat zo spoedig mogelijk bij jou. Jij moet dit als verantwoordelijke melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Van de volgende incidenten doen wij in ieder geval zo snel mogelijk een melding bij jou:

 • De website met inloggegevens is gehackt of toegankelijk geworden voor derden.
 • Het verlies van een gegevensdrager met daarop persoonsgegevens.
 • Brieven dan wel e-mails met daarin persoonsgegevens zijn naar een onjuist adres gestuurd.
 • Er heeft zich een aanval, door middel van een hack op het ICT-systeem met daarop persoonsgegevens voorgedaan.

Gerelateerd

Op zoek naar Algemene voorwaarden voor je eigen webwinkel? Bekijk dan deze pagina met voorbeeld algemene voorwaarden voor je webshop.